ONLINE për sektorin e sigurimeve

ONLINE është ofrues i softuerit me kualitet të lartë dhe të shërbimeve konsultative të tregut të sigurimeve.

Me mbi dhjetë vite përvojë punë në këtë lëmi, ne jemi të aftë për mbështetje të tërësishme të operacioneve të tregut të sigurimeve.

ONLINE u dëshmua me pako të tërësishme , të cilat përmbajnë komponente të fuqishme të cilat i mbështesin praktikat më të mira. Modulet mund të implementohen veçanërisht ose të aranzhohen në platformë të gjerë komplete operative të kompanisë.

Softueri ynë për sigurim mundëson nivele të jashtëzakonshme të integrimit mes biznes funksioneve kyçe në vijim:

  • Sigurim;
  • Risigurim;
  • Kërkesa;
  • Raporte për pajtueshmëri dhe rregullim;
  • Operacione financiare;
  • Menaxhim me informatat.

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e sigurimeve

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 377) 44 194 741
Tel. 2: (+ 386) 49 194 741

E-mail: info@online-rks.com