Ekspertiza teknologjike

Online iu është përkushtuar ekspertizës së thellë të cilën e kemi vendosur në sferën e teknologjisë, zhvillimit dhe dërgesës. Kompanitë softuerike janë të detyruara që vazhdimisht të dërgojnë shumë punë me resurse të pamjaftueshme dhe me buxhete tët ngushtuara.

Ju duhet ndihmë, por nuk jeni të sigurt se kujt t’i drejtoheni? Ne mund t’ju ndihmojmë. Ne do t’ia ofrojmë kompanisë së juaj një varg të tërësishëm të shërbimeve të adaptuara softuerike që do t’i plotësojnë nevojat e juaja të veprimtarisë dhe do ta ndajnë kompaninë e juaj në tregun konkurrent që është vazhdimisht në rritje.

Ekspertiza për zhvillimin softuerik të Online mbështetet në këtë që vijon:

 • Përvoja shumëvjeçare në gamën e gjërë të teknologjive softuerike;
 • Resurset me kualifikim të lartë që janë në rritje dhe në dispozicion;
 • Nivele më të larta arsimore të të gjithë të punësuarve;
 • Trajnim permanent dhe certifikim për të punësuarit.

Ne posedojmë ekspertizë në zhvillim të softuerit duke përdorur teknologjitë e larta në sferat e theksuara në vijim:

 • Sistemet operative;
 • Servere aplikative dhe WEB servere;
 • Gjuhë programore;
 • Sisteme për menaxhim me bazat e të dhënave - Relational Database Management Systems (RDBMS);
 • Microsoft Teknologjitë;
 • Java Teknologjitë;
 • UNIX dhe Linux Teknologjitë;
 • WEB Teknologjitë dhe Protokollet;
 • ERP dhe CRM;
 • CMS;
 • Raporte dhe OLAP;
 • Rrjete dhe Protokolle;
 • Proces të Inxhinierisë Softuerike;
 • Vegla për menaxhment projektues;
 • Qarqe të Integruara Zhvillimore;
 • Virtuelizim;
 • Metodologjitë e Modelimit /Case Vegla;
 • Vegla për Test Automatizim.

.NET zgjidhje

Ne kemi përvojë të thellë në zhvillimin e ueb aplikacioneve dhe të Windows aplikacioneve në platformën .NET.

Karakteristikat kryesore të implementuara

 • Microsoft Compliant / .NET design and development guideline
 • Enterprise Application - N-tier architecture
 • .NET Remoting / Web Services Architecture (using TCP/HTTP/SOAP protocol)
 • Active Directory Service Interface (ADSI) për organizim të kontrollit të qasjes në nivel përdorues
 • Windows Services për proceset në sfond
 • Veçori të përparme ADO.NET
 • Përdorim të centralizuar Exception/Error
 • Migrim të Aplikacioneve legale në .Net
 • .NET Zgjidhje të adaptuara në lëvizje (mobile) me ndihmën e Microsoft .NET Compact Framework
 • Zhvillim Softuerik në kornizë adaptuese - esNET.
 • COM Ndërveprim.

Ne sigurojmë zhvillim dhe testim gjatë ndërtimit dhe zhvendosjes në Windows aplikacione, Web-aplikacione të mbështetura, Web shërbime dhe integrim, Workflow aplikacione, E-commerce korniza dhe Mixed-mode aplikacione (pre .NET & .NET teknologji, .NET me kontroll & komponentë nga pala e tretë).

esNET

Fuqia e esNET kornizës zhvillimore

Online ka zhvilluar proces të vërtetuar për zhvillim , më i shpejtë dhe më efikas - duke iu mundësuar klientëve tanë që të kënaqen në vlerën e madhe. Korniza jonë zhvillimore softuerike esNET dukshëm e zvogëlon kohën për zhvillim të aplikacionit tipik, që mundëson dërgim të prodhimit përfundimtar në një afat sa më të shkurtër të mundshëm.

Zhvillim me SQL Server dhe Oracle Database

Online posedon ekspertizë të fuqishme në Microsoft SQL Server dhe në Oracle database teknologjitë, metodologjitë dhe veglat për administrim të bazave të të dhënave me qëllim që të sigurojë zhvillim të shkëlqyer, përkrahje, konsulencë për TI dhe udhëheqje teknike.

Ne dizajnojmë arkitektura me të dhëna të perfomansave të larta të mbështetura në modelin që më së miri e shfrytëzon teknologjia e lartë për komunikim ndërmjet bazave të të dhënave dhe të shkëmbimit i të dhënave